Kalendarz Adwentowy VITAFLO - Regulamin Promocji

 

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1 Niniejszy Regulamin określa warunki i zasady, na jakich odbywa się promocja konsumencka pod nazwą „Kalendarz Adwentowy Vitaflo” (zwany dalej „Promocją”).

1.2 Organizatorem Promocji jest spółka RedComm Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-169), przy ulicy Czardasza 4A, wpisana przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000279105, NIP: 521-34-33-033, Regon: 140952887 (zwana dalej „Organizatorem”).

1.3 Promocja jest organizowana na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. Promocja zostanie przeprowadzona za pośrednictwem strony http://kalendarz-adwentowy-vitaflo.pl  (zwanej dalej „Stroną Promocji”).

1.4 Wszelkie działania związane z Promocją nie są w jakikolwiek sposób sponsorowane, wspierane czy administrowane lub powiązane z serwisem Facebook.

1.5 Niniejsza Promocja nie stanowi formy zlecenia lub świadczenia usług przez Uczestnika na rzecz Organizatora. Uczestnictwo w Promocji nie jest równoznaczne z zobowiązaniem do wykonania odpłatnego określonego dzieła, z wyjątkiem przestrzegania zasad określonych w niniejszym Regulaminie. Uczestnik nie działa w imieniu ani na rzecz, ani na ryzyko Organizatora. Wszelkie prace promocyjne są własnością intelektualną Uczestników, chyba że Regulamin stanowi inaczej.

 

2. UCZESTNICY PROMOCJI

2.1 Zgłoszenia do Promocji mogą dokonywać wyłącznie osoby fizyczne:

       • posiadające miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

       • posiadające pełną zdolność do czynności prawnych;

2.2 Osoby, które mają ograniczoną zdolność do czynności prawnych, w tym osoby małoletnie, mogą wziąć udział w Promocji wyłącznie po uzyskaniu zgody ich przedstawiciela ustawowego.

2.3 W Promocji nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora, pracownicy podmiotów współpracujących z Organizatorem przy organizacji Promocji oraz członkowie ich najbliższej rodziny. Za najbliższą rodzinę uważa się małżonków, dzieci, rodziców, rodzeństwo oraz osoby pozostające w stosunku przysposobienia.

 

3. CZAS TRWANIA PROMOCJI

3.1 Promocja trwa w okresie od 03 listopada do 27 listopada 2023 roku.

4. ZASADY PROMOCJI

4.1 Uczestnicy chcący wziąć udział w Promocji tworzą i przesyłają życzenia świąteczne w formie pisemnej. Kreatywność i forma przekazu są dowolne - życzenia mogą być zarówno krótkie, jak i długie, mogą mieć charakter humorystyczny lub wzruszający. Uczestnik ma pełną swobodę w wyrażaniu swojej kreatywności, z zachowaniem zasad kultury i szacunku dla innych.

4.2 Aby wziąć udział w Promocji, Uczestnik powinien wypełnić formularz zgłoszeniowy znajdujący się na stronie http://kalendarz-adwentowy-vitaflo.pl oraz przesłać treść przygotowanych życzeń za pomocą w/w formularza zgłoszeniowego.

4.3 Jeden uczestnik może dokonać maksymalnie jednego zgłoszenia do Promocji.

4.4 Prawidłowe dokonanie przez Uczestnika czynności, o których mowa w ust. 5.1 - 5.2 powyżej, jest równoznaczne ze zgłoszeniem udziału w Promocji (zwanego dalej „Zgłoszeniem”).

4.2 Uczestnik niniejszym oświadcza, że treść życzeń świątecznych zgłoszonych przez niego do promocji, nie narusza praw osób trzecich, w tym autorskich praw osobistych i majątkowych osób trzecich, lub dóbr osobistych osób trzecich, jak również, że, w przypadku, jeżeli treść życzeń przesłanych przez Uczestnika do Promocji stanowi utwór, w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, przysługują mu autorskie prawa majątkowe lub licencje do takiego utworu, w zakresie niezbędnym do udzielenia licencji, zgodnie z ust. 4.6 poniżej.

4.3 Jeżeli zgłoszona przez Uczestnika treść życzeń stanowi utwór w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, Uczestnik udziela Organizatorowi niewyłącznej, nieodpłatnej licencji na wykorzystanie tego utworu. Licencja jest przyznawana bez ograniczeń czasowych i terytorialnych. Organizator ma prawo do publicznego udostępniania utworu, w tym zamieszczania go na profilu społecznościowym Vita Friends PKU PL, dostępnym pod adresem https://www.facebook.com/vitafriendspl/, w sposób umożliwiający każdemu dostęp do utworu w wybranym przez siebie miejscu i czasie.

4.4 Zgłoszenia naruszające którekolwiek z postanowień Regulaminu będą nieważne i będą wykluczane z Promocji przez Organizatora.

4.5 W przypadku otrzymania przez Organizatora zarzutów lub roszczeń od osoby twierdzącej, że jest autorem życzeń lub że dysponuje prawami do treści życzeń, które zostały zamieszczone na profilu społecznościowym https://www.facebook.com/vitafriendspl/, na podstawie przesłanego przez Uczestnika zgłoszenia Organizator niezwłocznie powiadomi o tym Uczestnika za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie. Uczestnik ma obowiązek odpowiedzieć na takie powiadomienie i wyjaśnić sytuację w ciągu 48 godzin od otrzymania powiadomienia.

4.6 W przypadku braku odpowiedzi od Uczestnika w wyznaczonym terminie, jego udział w Promocji zostanie zawieszony do czasu wyjaśnienia sprawy. Uczestnik ma prawo dochodzić odszkodowania lub zadośćuczynienia od osoby zgłaszającej bezpodstawne zarzuty lub roszczenia, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

 

5. NAGRODY

5.1 Ilość nagród w Promocji jest ograniczona i wynosi 200 sztuk.

5.2 Nagrodami w Promocji są Kalendarze Adwentowe Vitaflo.

5.3 O przyznaniu nagrody w promocji decyduje poprawne wypełnienie Zgłoszenia (zgodnie z punktem 4 Regulaminu) oraz kolejność zgłoszeń.

5.4 Nagrody w Promocji nie podlegają wymianie na inne nagrody ani na ekwiwalent pieniężny.

5.5 Nagrody w Promocji są wydawane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa podatkowego.

5.6 Nagrody będą wysłane do zwycięzców przesyłką Kurierską w ciągu 21 dni roboczych od zakończenia Promocji.

 

6. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

6.1 Prawo do składania reklamacji co do niezgodności przebiegu Promocji z niniejszym regulaminem przysługuje każdemu Uczestnikowi Promocji w terminie do 14 dni od daty zakończenia Promocji tj. do 10.11.2023 r. włącznie. Reklamacja powinna być złożona w formie pisemnej (listem poleconym) na adres: RedComm Sp. z o.o. ul. Czardasza 4A (02-169 Warszawa) z dopiskiem: „Kalendarz Adwentowy Vitaflo - reklamacja”

6.2 Organizator rozpatrzy reklamację w ciągu 14 dni od jej otrzymania oraz pisemnie powiadomi zgłaszającego reklamację o rozstrzygnięciu.

6.3 Bieżący kontakt z Organizatorem promocji możliwy jest pod adresem: rejestracja@kalendarz-adwentowy-vitaflo.pl.

 

7. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

7.1 Osoba zgłaszająca swoje uczestnictwo w Promocji wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z przepisami RODO (Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679/UE z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1).)

7.2 Dane   osobowe   przetwarzane   będą   w   zakresie   i   celach   związanych      z przeprowadzeniem   Promocji, a   w   szczególności   w   celu   komunikacji z Uczestnikami oraz wydania nagród zwycięzcom.

7.3 Administratorem danych osobowych przekazanych przez Uczestników jest Nestlé Polska S. A., ul. Domaniewska 32, 02-672 Warszawa zaś Organizator jest podmiotem przetwarzającym dane na zlecenie administratora.

7.4 Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane w celach niezbędnych do przeprowadzenia Promocji i wydania nagrody, w tym w celu przeprowadzenia postępowania reklamacyjnego, jak również w celach ustalenia, dochodzenia roszczeń lub obrony praw, jakie mogą powstać w związku z Promocją, a dane osobowe Zwycięzców w dodatkowo w celu odprowadzenia podatku od nagród) (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b), c) i f) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) („Rozporządzenie”). Dane osobowe Uczestników nie będą przetwarzane do innych celów.

7.5 Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane przez Organizatora zgodnie z przepisami Rozporządzenia.

7.6 Dane osobowe uczestników Promocji w celach związanych z rozstrzygnięciem Promocji będą przetwarzane do czasu zakończenia Promocji, a po tym czasie przez okres 3 miesięcy.

7.7 Dane osobowe niezbędne do wykonania zobowiązań podatkowych (odprowadzenie ewentualnego podatku od nagród) będą przetwarzane przez czas trwania mającego zastosowanie okresu przedawnienia dla zobowiązań podatkowych związanych z danym celem przetwarzania danych osobowych plus okres 15 miesięcy liczony od końca roku, w których upłynął mający zastosowanie okres przedawnienia. Ten dodatkowy okres jest na wypadek zgłoszenia roszczeń tuż przed upływem okresu przedawnienia i służy określeniu jednego terminu, w którym będą usuwane, niszczone lub zanonimizowane dane osobowe.

7.8 Z zastrzeżeniem pkt. 9.7, podanie danych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do wzięcia udziału w Promocji, w szczególności do otrzymania nagrody.

7.9 Uczestnik ma prawo żądania od administratora danych dostępu do swoich danych osobowych i otrzymania kopii danych, sprostowania (poprawiania), prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania z przyczyn związanych z szczególną sytuacją Uczestnika wobec przetwarzania niezbędnego do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów administratora, w przypadkach, gdy wynika to z przepisów prawa – prawo żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych oraz prawo do przenoszenia danych, a ponadto prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

7.10 Dane osobowe Uczestników mogą być przekazywane bądź mogą uzyskać do nich dostęp: (i) usługodawcy administratora, z pomocą których organizuje ww. cele przetwarzania (kategorie takich odbiorców danych: podmioty świadczące usługi magazynowe, logistyczne, pocztowe, kurierskie, usługi marketingowe (organizacja Promocji), usługi w zakresie obsługi klienta, usługi w zakresie wsparcia IT/IS, w tym prowadzenia i rozwoju stron internetowych i baz danych, firmy prawnicze, audytorskie, księgowe, (ii) podmioty z grupy kapitałowej administratora lub (iii) podmioty, którymi administrator jest zobowiązany podać te dane, w szczególności urzędy skarbowe właściwe do rozliczenia podatku od nagród.

7.11 Wszelkie zapytania i wnioski dotyczące danych osobowych Uczestnika, przetwarzanych przez administratora danych, należy kierować pisemnie na adres: Nestlé Polska S.A., ul. Domaniewska 32, 02-672 Warszawa lub mailem na adres: data.privacy@pl.nestle.com. Z inspektorem ochrony danych osobowych należy kontaktować się pod adresem: DataProtectionOffice@nestle.com.

 

8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

8.1 Regulamin jest dostępny w siedzibie Organizatora i na Stronie Promocji.

8.2 Regulamin może zostać zmieniony przez Organizatora w każdym czasie, z tym zastrzeżeniem, że zmiany nie będą naruszały praw nabytych Uczestników.

8.3 W sprawach nieobjętych Regulaminem będą miały zastosowanie przepisy powszechnie obowiązującego prawa polskiego, w szczególności ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny oraz Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.